Archive for May, 2011

הרקע להכרזת סכסוך העבודה

Monday, May 30th, 2011

“הבית של תמר” בע”מ הינה רשת של בתי ספר המתמחה בעבודה עם תלמידים בעלי לקויות למידה שונות (כתיבה, קריאה, קשב, ריכוז ועוד). זאת, באמצעות הקניית מיומנויות למידה בסיסיות, ולימוד בקבוצות קטנות תוך מתן יחס אישי לתלמידים. הרשת כוללת שני בתי ספר לתלמידים בכתות ז-י”ב במשמר השרון ובשפיים, ומרכז למידה לתלמידים לפני ואחרי צבא בתל אביב. ברשת לומדים למעלה מ-400 תלמידים ועובדים יותר מ-100 אנשי צוות, אשר ברובו הינו בעל השכלה אקדמאית אך ללא תעודת הוראה.

במשך השנים האחרונות ניצבו העובדים מול קשיים רבים ביניהם: היעדר קיומו של חוזה עבודה; הגדרה של משכורת גלובלית כשלצידה חובה לעבוד שעות נוספות שאינם משולמות (ימי שישי, טיולים וכו’), אי ביצוע הפרשות לחלק מהעובדים/ביצוע חלקי של הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות הנמוכות משמעותית מתנאי משרד החינוך; היעדר בטחון תעסוקתי, ועוד. כל אלה הובילו למציאות של תחלופה גבוהה של מורים, דבר הפוגע קשות במקצועיות הצוות ובטובת התלמידים.

זאת ועוד, לאחרונה, הודיע משרד החינוך להנהלת בית הספר, כי הוא אוסר עליה להעסיק מורים ללא תעודת הוראה. לפיכך, הודיעה הנהלת בית הספר למורים, שכל מורה שאין בידו תעודת הוראה, ושלא יצא ללימודים להשלמתה במהלך שנת הלימודים הבאה – יפוטר. מהלך זה, משמעו בפועל פיטוריהם של רוב העובדים, שכן לרובם, אשר ממלאים את תפקידם בנאמנות בבית הספר, אין ומעולם לא נדרשו לקיומה של תעודת הוראה; חלקם מעוניינים אך אינם יכולים לצאת ללימודים בחודשים הקרובים; ומעבר לכך, הרי שיציאתם ללימודים של מורים רבים ללימודים במהלך השנה אינו אפשרי מבחינת מערכת הלימודים.

על רקע זה, החלה התארגנות ראשונית של עובדי “הבית של תמר” במסגרת ארגון “כוח לעובדים” לקרום עור וגידים לפני תשעה חודשים. כיום מונה ההתארגנות יותר ממחצית העובדים בכלל סניפי בית הספר, ומהוה את הארגון היציג שלהם.

הועד שנבחר פעל בצורה אחראית, שקולה ומאופקת כל העת, והאמין בכל לב באפשרות להגיע לעמק השווה עם ההנהלה. באופן זה אף נהג מיד לאחר הצגת דרישת משרד החינוך לקיומן של תעודות הוראה בקרב רוב מחנכי בית הספר, שכן העובדים – ולא ההנהלה – הם אלה שיזמו בניית תוכניות לימודים בבית ברל. דרך האיפוק ותחושת האחריות הן כלפי ציבור העובדים והן כלפי ציבור התלמידים המשיכה גם כאשר תשובות לפניותינו בכתב ובמסגרת ישיבות המשא ומתן התעכבו או לא התקבלו כלל; גם כאשר פערי הזמנים בין הפגישות התארכו, בוטלו ונקבעו מחדש; וגם כאשר חרף התחייבויות ההנהלה ושלוחיה, לא התקבלו תשובות ברורות בנוגע לעתיד העובדים בביה”ס עד למועד זה – מהלך אשר הותיר את העובדים בעלטה משך מספר חודשים, ניזונים משמועות ושרויים בחוסר בטחון מוחלט בכל הנוגע לעתידם התעסוקתי בבית הספר.

למרות ניסיונות הועד לגשר על הפער בין העובדים להנהלה, ולמרות הצהרות ההנהלה לרצון להגיע להסכם קיבוצי, הרי שההנהלה מיאנה עד כה להסכים לדרישות בסיסיות לכניסה למשא ומתן אשר ניתן לסכמן בשתי נקודות עיקריות:

  • התחייבות ההנהלה לפיה לא יפוטרו עובדים שאין ברשותם תעודת הוראה, אשר מצהירים על נכונותם לצאת ללימודי תעודת הוראה, בהתאם לדרישת משרד החינוך.
  • התחייבות לשמירה על סטטוס-קוו בתנאי העסקה ובתנאי שכר העובדים, עד לסיום המשא ומתן.

לאחרונה, הן בישיבות המשא ומתן והן בשיחותיה עם עובדים, הודיעה ההנהלה כי בכוונתה לשלוח מכתב “אישי” לכל עובד, ביום 31.5.11, ובו פירוט תנאי העסקתו הצפויים בשנה הבאה, אם בכלל יועסק. יצוין, כי ההודעות נשלחות, לדעתנו בחוסר תום לב מובהק, בשים לב לכך שהתאריך שנבחר הינו היום החוקי האחרון בו הנהלת בית ספר מורשית להודיע למורה מועסק על שינוי בתנאי העסקתו או על פיטוריו, לפני תחילת שנת הלימודים הבאה. צעד זה נתפס בעינינו בחומרה רבה, כצעד חד-צדדי שתכליתו לעקוף את סמכות הועד לשאת ולתת בשם העובדים, ולקבוע את תנאי העסקתם בלא שיתופו של ועד העובדים היציג, שנבחר באופן דמוקרטי על ידי העובדים על מנת להגן על האינטרסים שלהם במקום העבודה.

תחושת העובדים נכון לעכשיו היא קשה, ומלווה בחוסר וודאות לגבי עתידם המקצועי והכלכלי. מתוך תחושה קשה זו, ומתוך הבנה כי מוצו כל האפשרויות העומדות לרשות ההתארגנות, החליטו העובדים באסיפות שנערכו בבית הספר להכריז על סכסוך עבודה. במסגרת הסכסוך, כך אנו מאמינים, יהיה באפשרותנו לצרף גורמים חיצוניים נוספים לגדר הסכסוך, כגון: משרד החינוך, בית הדין לעבודה, ועד ההורים ועוד. גורמים, אשר אפשר שיובילו לפתרון הולם לכלל הצדדים המעורבים, תוך הבטחת בטחון תעסוקתי הולם לעובדים.